ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Νάξος  23/10/2013

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                            Αρ. πρωτ. 14510
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ           

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημόσιας Κλήρωσης για τον ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμών  και αξιολόγηση αποτελεσμάτων και  αντικατάσταση  τακτικών μελών  ΕΚΠΟΤΑ έτους 2013
Έχοντας υπόψη:
·         Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11 «Συγκρότηση συλλογικών ομάδων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
·         την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21.526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
·         την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21.508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
·         την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23.243/23-11-2011 (ΑΔΑ:457ΚΧ-ΤΧΩ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
·         την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21.700/19-09-2012 (ΑΔΑ:Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
·         την ανάγκη  ανάδειξης μελών για τη  συγκρότηση της επιτροπής  Διενέργειας   και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων  έτους 2014»
·         την ανάγκη αντικατάστασης μελών επιτροπών παραλαβής και αξιολόγησης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ  για τις Δημοτικές Ενότητες Νάξου και Δρυμαλίας για το υπόλοιπο του  έτους 2013 συνεπεία του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013.
Α. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διεθνούς  ανοικτού Διαγωνισμού  για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών προσώπων έτους 2014».
Β. Αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ  για τις δημοτικές Ενότητες Νάξου και Δρυμαλίας για το υπόλοιπο του έτους 2013.                                      
Γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 29/10/2013 και ώρα 9:00 π.μ. στο Γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές. (Η διαδικασία κλήρωσης για την κάθε επιτροπή θα ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης , με τη σειρά που αναγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση).
Η κλήρωση για την ανάδειξη της κάθε ως άνω επιτροπής θα διενεργηθεί από την Καμπούρη Ελένη του Γρηγορίου ,Αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενώπιον των υπαλλήλων  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Παπαδοπούλου Ειρήνη, υπάλληλο Διοικητικών Υπηρεσιών και Στυλιανής Κλουβάτου, υπάλληλο Οικονομικής Υπηρεσίας.
 Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διοικ/κών Υπηρεσιών
  Ειρήνη Παπαδοπούλου

Σχόλια are closed.