ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ημερομηνία: 11/12/2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ. οικ 27560
Τμήμα  Κτιριακών έργων , Κοινοχρήστων χώρων & Οδοποιίας

Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου

Ταχ. Κώδικας :   84300

Πληροφορίες :   Ραβιόλου Ανδριανή

Τηλέφωνο :      2285360118

Fax :                2285023570

E-mail :             araviolou@naxos.gov.gr

Θέμα:        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Έργο:        «Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Δ.Ε Κουφονησίων»
Σχετ.:      α.  Με αρ.1003/2017 (ΑΔΑ:ΩΡΜΞΩΚΗ-2ΚΛ) Απόφαση Δημάρχου περί έγκριση κατασκευής, μελέτης – συντασσόμενων τευχών και καθορισμού τρόπου ανάθεσης έργου

β.   Με αρ. 187/9-8-17 (ΑΔΑ: Ω3ΗΤΩΚΗ-1Υ8) Απόφαση Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπών δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων

γ.  Την από 1115/30-10-2017 απόφαση Δημάρχου ματαίωση της κλήρωσης.

δ. Την υπ αριθμό25209/2017, αρνητική δήλωση της αναδόχου εταιρείας (STAR A.E)

ε.  Την υπ αριθμό 27322/2017, αρνητική δήλωση της αναδόχου εταιρείας (Μ.ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε)

Σε συνέχεια του (α) σχετικού και στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρ. 118, του ν.4412/16 και του άρ.4, παρ.4.3.1, της με αρ. ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 900/Β/17.03.2017) απόφασης ΥΠΥΜΕ,

Ανακοινώνουμε

τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του «Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων» (ΚΗΣΚ), την Τρίτη στις 12/12/2017 και ώρα 10:00.

Παρακαλούνται τα μέλη της σχετικής επιτροπής που ορίστηκαν με τη (β) σχετική, για την ενημέρωση και τις ενέργειές τους.

Ο  Δήμαρχος καα Λιανός Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.