ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ημερομηνία: 19/12/2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ 28414

Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Πληροφορίες : Μανδηλαράς Γεώργιος
Τηλέφωνο : 2285360153
Fax : 2285023570
E-mail :gman@naxos.gov.gr

Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Έργο:« KAΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ ΑΙΣΩΠΟΥ στην Δ.Κ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ .»

Σχετ.: α.Με αρ.876/2017 Απόφαση Δημάρχου περί έγκριση κατασκευής, μελέτης – συντασσόμενων τευχών και καθορισμού τρόπου ανάθεσης έργου
β.Με αρ. 187/9-8-17 (ΑΔΑ: Ω3ΗΤΩΚΗ-1Υ8) Απόφαση Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπών δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων

Σε συνέχεια του (α) σχετικού και στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρ. 118, του ν.4412/16 και του άρ.4, παρ.4.3.1, της με αρ. ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 900/Β/17.03.2017) απόφασης ΥΠΥΜΕ,
Ανακοινώνουμε
τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του «Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων» (ΚΗΣΚ), την Πέμπτη στις 21/12/2017 και ώρα 11:00πμ.

Παρακαλούνται τα μέλη της σχετικής επιτροπής που ορίστηκαν με τη (β) σχετική, για την ενημέρωση και τις ενέργειές τους.

Ο Δήμαρχος
α/α

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
 Μέλη Επιτροπής δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων
 Φ.Ε.
 Χ.Α.

Σχόλια are closed.