ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ημερομηνία: 16/11/2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ. οικ 25226
Τμήμα  Κτιριακών έργων , Κοινοχρήστων χώρων & Οδοποιίας

Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου

Ταχ. Κώδικας :   84300

Πληροφορίες :   Ραβιόλου Ανδριανή

Τηλέφωνο :      2285360118

Fax :                2285023570

E-mail :             araviolou@naxos.gov.gr
Θέμα:        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Έργο:        «Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Δ.Ε Κουφονησίων»
Σχετ.:      α.  Με αρ.1003/2017 (ΑΔΑ:ΩΡΜΞΩΚΗ-2ΚΛ) Απόφαση Δημάρχου περί έγκριση κατασκευής, μελέτης – συντασσόμενων τευχών και καθορισμού τρόπου ανάθεσης έργου

β.   Με αρ. 187/9-8-17 (ΑΔΑ: Ω3ΗΤΩΚΗ-1Υ8) Απόφαση Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπών δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων

γ.  Την από 1115/30-10-2017 απόφαση Δημάρχου ματαίωση της κλήρωσης.

δ. Την υπ αριθμό25209/2017, αρνητική δήλωση της αναδόχου εταιρείας (STAR A.E)

Σε συνέχεια του (α) σχετικού και στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρ. 118, του ν.4412/16 και του άρ.4, παρ.4.3.1, της με αρ. ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 900/Β/17.03.2017) απόφασης ΥΠΥΜΕ,

Ανακοινώνουμε τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του «Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων» (ΚΗΣΚ), την Παρασκευή στις 17/11/2017 και ώρα 12:00.

Παρακαλούνται τα μέλη της σχετικής επιτροπής που ορίστηκαν με τη (β) σχετική, για την ενημέρωση και τις ενέργειές τους.

Ο  Δήμαρχος     καα

Λιανός Δημήτριος

Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.