ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ημερομηνία: 11/10/2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ. οικ 22035
Τμήμα  Κτιριακών έργων , Κοινοχρήστων χώρων & Οδοποιίας

Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Νάξου

Ταχ. Κώδικας :   84300

Πληροφορίες :   Ραβιόλου Ανδριανή

Τηλέφωνο :      2285360118

Fax :                2285023570

E-mail :             araviolou@naxos.gov.gr

Θέμα:        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Έργο:        «Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Δ.Κ Κουφονησίων»
Σχετ.:      α.  Με αρ.1003/2017 (ΑΔΑ:ΩΡΜΞΩΚΗ-2ΚΛ) Απόφαση Δημάρχου περί έγκριση κατασκευής, μελέτης – συντασσόμενων τευχών και καθορισμού τρόπου ανάθεσης έργου

β.  Με αρ. 187/9-8-17 (ΑΔΑ: Ω3ΗΤΩΚΗ-1Υ8) Απόφαση Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπών δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων

 

Σε συνέχεια του (α) σχετικού και στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρ. 118, του ν.4412/16 και του άρ.4, παρ.4.3.1, της με αρ. ΔΝΣγ/οικ.15299/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 900/Β/17.03.2017) απόφασης ΥΠΥΜΕ,

Ανακοινώνουμε

τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του «Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων» (ΚΗΣΚ), την Δευτέρα  στις 16/10/2017 και ώρα 11:00πμ.

Παρακαλούνται τα μέλη της σχετικής επιτροπής που ορίστηκαν με τη (β) σχετική, για την ενημέρωση και τις ενέργειές τους.

 

Ο  Δήμαρχος

Εμμανουήλ  Ν. Μαργαρίτης

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

–               Μέλη Επιτροπής δημόσιων ηλεκτρονικών κληρώσεων

–               Φ.Ε.

–               Χ.Α.

Σχόλια are closed.