ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                 Νάξος, 12/09/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ. Πρωτ.: οικ.15740
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες  :Γ Μανδηλαράς
Ταχ. Δ/νση  : Χώρα – Νάξου
Τηλ. : 22853 60153
Fax   : 22850 23570

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Έχοντας υπόψη: 

 1. Τις Διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011   
 2. Τις διατάξεις της υπ. αριθ. ΔΙΣΚΟΠ Φ.18/οικ 21508/04.11.2011 Απόφαση του
  Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος β’)
 3. Την υπ. αριθ.  ΔΙΣΚΟΠ /Φ.18/οικ 21526/04.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου
  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής    Διακυβέρνησης
 4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών μελών για την συγκρότηση Επιτροπής
  διεξαγωγής δημοσίων διαγωνισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

 

Γνωστοποιούμε ότι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00π.μ
θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών , που θα συγκροτήσουν :
Την επιτροπή διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού του κάτωθι έργου :

 Επισκευή Στάσεων επιβατών

Η παρούσα ανακοίνωση θα ανακοινωθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του
www.enaxos.eu                 

 

                                                           Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ

                                                                                                                                        Εμμανουήλ Ζουγανέλης
                                                                                                                                       Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σχόλια are closed.