ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 20 Απριλίου 2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Τηλέφωνο : 2285-3-60121, 60186

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Γνωστοποιούμε ότι στην υπ’ αρ.πρωτ.:5957/14-04-2022 Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Τμημάτων Αιγιαλού και Παραλίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με ΑΔΑ:ΨΕΒΨΩΚΗ-Σ6Ζ και συγκεκριμένα στο άρθρο 3 περίπτωση 12 διορθώνεται η φράση, «…υπολογιζόμενου και για το σύνολο των δύο ετών .», η οποία τέθηκε εκ παραδρομής αντί του ορθού «…υπολογιζόμενου για ένα έτος.»
Σε κάθε περίπτωση τα ακριβή ποσά εγγύησης συμμετοχής προκύπτουν από τον συνημμένο πίνακα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σχόλια are closed.