ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.» Δήμου
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
ύστερα από την υπ΄ αριθ. 55/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία
κρίθηκε ότι, έχει ληφθεί νόμιμα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 37009 3/6/2014
Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου .
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου.

Διαβάστε την ανακοίνωση αναλυτικά.

Σχόλια are closed.