ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Νάξος, 16-08-2022

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της έως 11 μήνες (και όχι πέραν της 31.7.2023), συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ειδικότερα:
• 1 άτομο ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για τη στελέχωση του 1ου Παιδικού Σταθμού
• 1 άτομο ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για τη στελέχωση του 2ου Παιδικού Σταθμού και
• 1 άτομο ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για τη στελέχωση του 1ου Παιδικού Σταθμού.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300 Χώρα Νάξου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Μαρίας Πολυκρέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22853 60125).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 17η-08-2022 ημέρα Τετάρτη και λήγει την 26η-08-2022 ημέρα Παρασκευή.

Συνημμένα έγγραφα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2.2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ 2 ΔΕ ΥΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.