Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Δευτέρα 07  Ιουλίου 2014, ώρα 10:00 π.μ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας της  Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του κάτωθι Έργου:

  « Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης & σήμανσης χώρας Νάξου »

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu). 

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

Τριαντάφυλλος Μιχαήλ

Σχόλια are closed.