ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, έτους 2014.

Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου μας ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης, έτους 2014, οικογενειών που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ (Όλες οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων είναι χαρακτηρισμένες στην Οδηγία ως ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές).
 

Ως «οικογένεια» θεωρούνται:

1.      Οι σύζυγοι (ζεύγος σε νόμιμο γάμο) άνευ τέκνων.
2.      Οι σύζυγοι με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο – αρχηγό της οικογένειας.
3.      Οι μονογονεϊκές οικογένειες που αποτελούνται συγκεκριμένα από:
     α)   Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά,
     β)   Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και την βαρύνουν φορολογικά.
          ΤΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, με τον όρο που προσδιορίζεται παραπάνω, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.
Κατά τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των προαναφερόμενων εισοδημάτων όλων των μελών της οικογένειας, όπως αναγράφεται στο αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2014. Σε περίπτωση ύπαρξης τεκμαρτού εισοδήματος, διενεργείται σύγκριση πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος και λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο εξ αυτών.
Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται :
Α) Σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των  δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
Β) Σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.      Αίτηση, στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ.
2.      Βεβαίωση του Δημάρχου, από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του αιτούντος σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
3.      Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2014 ή έντυπο Ε1, αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.
4.      Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια.
5.      Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
6.      Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με τη μορφή ΙΒΑΝ.
 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω των Κ.Ε.Π. ή αποστέλλονται απευθείας από τον αιτούντα στην αρμόδια Υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου-/Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού/Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων-Επτανήσου 35, Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη).

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερώνονται περαιτέρω:
1.      Στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. του Δήμου.
2.      Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.apdaigaiou.gov.gr./Ανακοινώσεις & Πληροφορίες προς Πολίτες/Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών 2014.
3.      Στο τηλέφωνο 22813-60266.

Ο Δήμαρχος  κ.α.α.
Δημήτριος Μανιός
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.