ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νάξος,  11/12/2014
                                                                                     Αριθ. Πρωτ.:24296   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')
3.Την υπ' αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.Την (Απόφαση Υπ. Προεδ. 3373/390/1975, ΦΕΚ 349 Τεύχος Β΄)απόφαση του
Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής,
συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών
κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων το άρθρ. 1 του Ν.Δ.
2396/53» (ΦΕΚ Β΄ 349), όπως τροποποιήθηκε με την Οικ.4993/745/24.4.1975
όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 489)
5.Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών, εργασιών και μεταφορών και επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 (ΦΕΚ Α΄11), της απόφασης του ΥΠΕΣ 11389/93 (ΦΕΚ 185 Β΄) και της Απόφασης Υπ. Προεδ. 3373/390/1975, (ΦΕΚ 349 Β΄)έτους 2015.

Α.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΠΟΤΑ

 1. Προμήθειες καυσίμων, λιπαντικών και ελαστικών οχημάτων.
 2. Προμήθειες υλικών και ανταλλακτικών ύδρευσης -αποχέτευσης βιολογικού καθαρισμού και ταχιδυιληστηρίων νερού,  αδρανή υλικά (ασφαλτόμειγμα χαλικιών).
 3. Προμήθειες ειδών και υλικών καθαριότητας.
 4. Προμήθειες ειδών μηχανημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων μηχανογράφησης και μηχανών γραφείου.
 5. Προμήθειες ειδών για ανταλλακτικών ηλεκτροφωτισμού.
 6. Προμήθειες βιβλίων, εκδόσεων, γραφικής ύλης, χαρτιού κλπ αναλώσιμων γραφείου.
 7. Προμήθειες ειδών και ανταλλακτικών για τις παιδικές χαρές, τα πράσινα και τους κήπους.
 8. Προμήθειες μηχανημάτων και αυτοκινήτων.
 9.  Προμήθειες λογισμικών, εφαρμογών και διαδικτυακών πυλών.
 10.  Προμήθειες τροφίμων -εκδηλώσεις (γάλα, παντοπωλείο -γεύματα).
 11. Προμήθειες που δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.

 

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Π.Δ.28/80

(Αποτελούνται από δύο (2) υπαλλήλους του Δήμου και ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δε υπάλληλοι από το Δήμαρχο)

 1. Επιτροπή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.
 2. Επιτροπή μεταφορών και μετακινήσεων.
 3. Επιτροπή οικοδομικών εργασιών.
 4. Επιτροπή εργασιών καθαριότητας.
 5. Επιτροπή παραλαβής των εργασιών επισκευής και ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων.

6.    Επιτροπή για τις εργασίες που δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.
7.    Επιτροπή για τη Δημοτική Ενότητα Δονούσας.
8.    Επιτροπή για τη Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς.
9.    Επιτροπή για τη Δημοτική Ενότητα Κουφονησίων και Σχοινούσας.

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΡΟΕΔ. 3373/390/1975

(Συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου και αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους του Δήμου, από τους οποίους ένας τουλάχιστον τεχνικός, εφόσον υπάρχει (εδαφ. 6   Οικ.3373/390/20.3.1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως).

 1. Επιτροπή για την επιθεώρηση , την επισκευή και την εντολή προς συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων.

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης εργασιών 28/80.

 1. Επιτροπή Διενέργεια Διαγωνισμών και Αξιολόγησης εργασιών συντήρησης -επισκευής μηχανογραφικών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών προγραμμάτων και συναφών υπηρεσιών.
 2. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης εργασιών συντήρησης οχημάτων, μηχανημάτων, συντήρησης -επισκευής -αποκατάστασης κτιριακών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου και λοιπών συναφών υπηρεσιών.
 3. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης εργασιών καθαριότητας και λοιπών εργασιών.

Επιτροπή διαγωνισμού προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ και αξιολόγηση προσφορών.

 1. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια υγρών καυσίμων, λιπαντικών, ελαστικών και ανταλλακτικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων.
 2. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών ύδρευσης -αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, βιολογικού καθαρισμού και ταχυδυιλιστηρίων νερού,  αδρανή υλικά (ασφαλτόμειγμα χαλικιών).
 3. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών μηχανημάτων, ανταλλακτικών και αναλώσιμων μηχανογράφησης και μηχανών γραφείου, βιβλίων, εκδόσεων, γραφικής ύλης, χαρτιού κλπ αναλώσιμων γραφείου.
 4. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια μηχανημάτων και οχημάτων.
 5. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων.

6.    Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια  διαφόρων ειδών και υλικών που δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες.

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 15/12/2014 και ώρα 14:00μμ, στο φουαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις ανωτέρω επιτροπές. Η διαδικασία κλήρωσης για την κάθε επιτροπή θα ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης, με τη σειρά που αναγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση.   
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www. e-naxos.eu)

 

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Σχόλια are closed.