ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 26/03/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 4449
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360104
FAX : 2285023570

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, Οριστικής Παραλαβής, Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, ώρα 08:30 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν:
την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των κάτωθι έργων :
•«Κατασκευή βάθρου έδρασης και ανωδομής φανού για την φωτοσήμανση βραχονησίδας Φρουρός»
•«Εργασίες ευπρεπισμού και αποκατάστασης κτιρίου αναμονής επιβατών Λιμένα Νάξου»
•«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών κτιρίου Προβλήτα Λιμένα Νάξου»
•«Ολοκλήρωση επισκευής ράμπας πρόσδεσης πλοίων Λιμένα Νάξου»
•«Αποκατάσταση πλακόστρωτου τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Νάξου».

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)

Ο Διευθυντής Δ.Τ.Υ.

Ζουγανέλης Εμμανουήλ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Σχόλια are closed.