Διεξαγωγή κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
Τηλέφωνο : 2285360104
FAX : 2285023570

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022, ώρα  09:30 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που
θα συγκροτήσουν: την Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής των κάτωθι έργων :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ» .
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www.e-naxos.eu)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Εξουσιοδοτημένος Υπάλληλος

Ο αναπληρωτής Διευθυντής Τ.Υ. κ.α.α
Καραμανή Ευγενία
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Συνημμένο Έγγραφο

Σχόλια are closed.