ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Νάξος,        1-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ. Πρωτ.: οικ. 2288
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Πληρ.: Δ. Πανταζίδης
Τηλ.: 2285361328
Ηλ. Ταχ.: dpan@naxos.gov.gr

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 35 Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α60/31-3-2011), όπως ισχύει,
2. Την υπ’ αρ. 39608/2011 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΚΑ. (ΦΕΚ 2200Β/30.09.2011,
3. Την υπ’ αρ. 12 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΚΑ. (αρ. πρωτ. 31168/21.06.2012 ΑΔΑ: Β4ΛΑ0-ΔΩ8),
4. Το άρθρο 10 του Ν. 4164/2013 (ΦΕΚ 156Α/9.7.2013), όπως ισχύει,
5. Την υπ’ αρ. 129/9.11.2021 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων (ΑΔΑ: ΩΤΟΡΩΚΗ-5Α1),
6. Την υπ’ με αρ. πρωτ: 567/26.3.2021 αίτηση του Χρήστου Τσαντήλα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων, ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Άνω Κουφονησίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, όπως αυτοί εμφαίνονται στο από Μάρτιο 2021 απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη συνταχθέντος υπό του Μιχαήλ Ε. Γκέλη ΑΤΜ, για τη διαδικασία κύρωσης εδαφικής λωρίδας (οδών), σε τμήμα (τοπωνύμια “Κατηφορίδα” και “Αμμούδα”) εντός οικισμού Άνω Κουφονησίου Κοινότητας Κουφονησίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 παρ. 1γ του Ν. 3937/2011.

Συνημμένα Έγγραφα:

Ορθοφωτοχάρτης

Ανακοίνωση

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.