ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αναμετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων για την τουριστική προβολή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο εσωτερικό» προϋπολογισμού 60.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Η διαδικασία του διαγωνισμού και η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του Ν. 3498/2006.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Νάξου  στις 24/05/2012 και ώρα 11:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στη προθεσμία που ορίζεται από την εν λόγω διακήρυξη.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα και κατέχουν  πιστοποιητικό συμμόρφωσης από φορέα που έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.).
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ.
Πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο τηλ. 2285360100 κα Φύτρου Ειρήνη.
Την πλήρη διακήρυξη της υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν από το γραφείο τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένα Αρχεία
1) Μελέτη
2) Διακήρυξη

Ο Δήμαρχος    

Μανόλης Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.