Ο Δήμος Νάξου  προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ (124.630,00), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με αντικείμενο: την αναμετάδοση  των διαφημιστικών μηνυμάτων από τα ΜΜΕ
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού 31/03/2010 και ώρα 12:00.

Διαβάστε την Προκήρυξη

Σχόλια are closed.