ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΠ 24697/2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο Χώρας Νάξου
Ταχ. Κώδικας : 84300
NUTS/LAU: EL422/6702
Πληροφορίες : Αικ. Φραγκίσκου
Τηλέφωνο : 2285360145
Ηλ. ταχυδρ.: kfragkiskou@naxos.gov.gr
Ηλ. ταχ. Δήμου: prot@naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: https://e-naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ» (CPV 45233141-9, 45233142-6 ,45233253-7), με προϋπολογισμό 1.800.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 875.458,73€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά), β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 247.790,61€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά), γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 275.520,35€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά).
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά οι παρακάτω κατασκευές: κατασκευή νέων και ανακατασκευή υφιστάμενων πεζοδρομίων με όδευση τυφλών και εξασφάλιση κίνησης των Α.Μ.Ε.Α., τμηματική βελτίωση διαχείρισης των ομβρίων, βελτίωση οδοστρώματος και δημιουργία διαβάσεων με εγκιβωτισμένα υλικά για μεγαλύτερη αντοχή, τοποθέτηση επίστυλων και επίτοιχων φωτιστικών σωμάτων για τον οδοφωτισμό.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβαση.
6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 195180 και η σχετική ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.e-naxos.eu ). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων.
7. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών, θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα τιμών της παρ.2.(α) του άρθρου 95 του ν.4412/2016 (Α’147).
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 29.032,26 ευρώ.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η πολυετής Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. Α-2376/29-12-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΛΜΩΚΗ – Ν2Β) για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων Οδοποιίας, Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι προθεσμίες άσκησης προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, αναφέρονται στην παρ.4.3 της διακήρυξης.
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360145, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kfragkiskou@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Φραγκίσκου Αικατερίνη.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Αντ. Λιανός

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α/α 195180.   Πατήστε εδώ: http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr

Σχόλια are closed.