ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 21/12/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.πρωτ:22792
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ                                              Προς
Τηλ.: 2285360114-115                                          Δημήτρη Συμεώνογλου
Fax: 2285023570
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσία:Ανανέωση άδειας χρήσης της εφαρμογής e-time και η συντήρηση και παραμετροποίηση της εφαρμογής ελέγχου πρόσβασης υπαλλήλων

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την ακόλουθη υπηρεσία, έως και την Παρασκευή 24/12/2018 και ώρα 11:00.
Υπηρεσία:”Ανανέωση άδειας χρήσης της εφαρμογής e-time και η συντήρηση και παραμετροποίηση της εφαρμογής ελέγχου πρόσβασης υπαλλήλων” προυπολογισμού 7000,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.

Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω εργασία , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).
Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Ποινικό Μητρώο
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παροχή εργασίας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η παροχή εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.