Ανανέωση άδειών χρήσης της εφαρμογής e-time και συντήρηση εξοπλισμού συστημάτων πρόσβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Πληροφορίες:Γ.ΣΙΔΕΡΗΣ
Τηλ.: 2285360114-115
Fax: 2285023570
E-mail: giosid@1442.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσία: Ανανέωση άδειών χρήσης της εφαρμογής e-time και η συντήρηση και παραμετροποίηση της εφαρμογής ελέγχου πρόσβασης υπαλλήλων

Σας καλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την ακόλουθη υπηρεσία, έως και την Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 09:00.
Υπηρεσία:” Ανανέωση άδειών χρήσης της εφαρμογής e-time και η συντήρηση και παραμετροποίηση της εφαρμογής ελέγχου πρόσβασης υπαλλήλων” προϋπολογισμού 4.450€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.

Οι σχετικές πληροφορίες , για την εν λόγω υπηρεσία , παρέχονται από το γραφείο τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Τηλ 2285360114-115).
Μαζί με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά :
1. Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2. Φορολογική
Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
4.Οι σχετικοί ΚΑΔ της επιχείρησης

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παροχή εργασίας, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Η παροχή εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ν.4412/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ.α.α.

Νικόλαος Βαθρακοκοίλη

Σχόλια are closed.