Αναστολή λειτουργίας, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 22-01-2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Δημάρχου
Διεύθυνση : Νάξος, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο : 2285360105
E-mail : press@naxos.gov.gr
Θέμα: Αναστολή λειτουργίας, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμ. Απόφ. 56

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (102/Α΄/2002) «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την περ. 4, παρ. 27 του άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Το υπ΄ αριθμ. 4188/Β/2021 ΦΕΚ «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022»
5. Το υπ΄ αριθμ. 189/20-01-22 έγγραφο του Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. «Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων- Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα»
6. Το γεγονός των δυσμενών καιρικών συνθηκών, των χαμηλών θερμοκρασιών και έντονων χιονοπτώσεων και την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων, των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και της χιονόπτωσης.

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτρης Λιανός

Σχόλια are closed.