ΑΠΟΦΑΣΗ με αριθμό 30
ΘΕΜΑ: Παύση λειτουργίας σχολείων Α΄ Βαθμιας & Β΄ Βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την Πέμπτη 12/02/2015.
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την εγκύκλιο 6785/24-10-2014 / Γ.Γ.Π.Π.
3. Το νόμο 3013/2002 όπως ισχύει.
4. Το γεγονός των έκτακτων καιρικών συνθηκών, των θυελλωδών ανέμων, της συνεχιζόμενης χιονόπτωσης, της επικράτησης πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού, στην Περιφέρεια του Δήμου μας.
5. Την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών και δασκάλων, σε όλα τα σχολεία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την μη λειτουργία όλων των σχολείων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 12η/02/2015, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των συνεπειών τους, για την προστασία των μαθητών και δασκάλων.

Ο Δήμαρχος
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Όλα τα Σχολεία & Δ/νσεις
Α΄ Βαθμιας &Β΄Βαθμιας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Αντιδήμαρχο κ.Λιανό Δημ. Αντιδήμαρχο κ. Πρωτονοτάριο Τ.

Σχόλια are closed.