ΑΠΟΦΑΣΗ   με αριθμό  38
ΘΕΜΑ: Παύση λειτουργίας σχολείων Α΄ Βαθμιας , Β΄ Βαθμιας εκπαίδευσης , ΙΕΚ της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας & Κυνιδάρου της Δημοτικής Ενότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

  Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.      Την εγκύκλιο  6785/24-10-2014 / Γ.Γ.Π.Π.
3.      Το νόμο 3013/2002 όπως ισχύει.
4.      Το γεγονός των έκτακτων καιρικών συνθηκών, των ισχυρών ανέμων, της χιονόπτωσης, της επικράτησης πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού, στην Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας του Δήμου μας.
5.      Την εισήγηση  Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
6.      Την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών και δασκάλων, στα σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, από τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
       
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
Την διακοπή λειτουργίας των σχολείων της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων & του σχολείου του Κυνιδάρου της Δημοτικής ενότητας Νάξου την 18/02/2015 και την 19/02/2015, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και των συνεπειών τους, για την προστασία των μαθητών και δασκάλων.

Ο Δήμαρχος
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Όλα τα Σχολεία & Δ/νσεις Α΄ Βαθμιας , Β΄Βαθμιας , ΙΕΚ της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας & Κυνιδάρου Δημοτικής Ενότητας Νάξου
Αντιδήμαρχο κ.Λιανό Δημ.
Αντιδήμαρχο κ. Πρωτονοτάριο
Τ.Δ/νση Α΄Βαθμιας & Β΄Βαθμιας εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων

Σχόλια are closed.