ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ» CPV έργου:45214100-1, με συνολικό προϋπολογισμό 1.574.800,00 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 987.113,28 € και β) η κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 271.787,57 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά οι παρακάτω κατασκευές: «ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού με υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-προαυλίου»

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
CPV έργου: 45214100-1 «Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς»

6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών  Διαγωνισμοί». Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4534 τ.Β’ 2017 – τροποποίηση 01/10/18).
7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 27/08/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 13.00π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού θα ξεκινήσει στις 3/9/2020 και ώρα 10.00 πμ..
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα τιμών, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 25.400,00 ΕΥΡΩ.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης «Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5038172.
11. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ. 9858/23-06-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007068267/22-07-2020 / ΑΔΑ: 6Ζ6ΖΩΚΗ–ΔΘΝ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης 50.000,00€ για το οικονομικό έτος 2020 και 1.524.800,00€ για το οικονομικό έτος 2021, σε βάρος του ΚΑ 64-7341.002με αρ. Α 1064.[i]

12. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
13. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
14. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων Οικοδομικά και Ηλεκτρομηχανολογικά.
15. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
16. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι προθεσμίες άσκησης προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, αναφέρονται στην παρ.4.3 της διακήρυξης.
17. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360143, FAX επικοινωνίας 2285023570, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ekarama@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Καραμανή Ευγενία.
18. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.