Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, με λήξη την 13/06/2017 και ώρα 10.00 π.μ. για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» (CPV:45210000 και CPV έργου:45214210-5) με συνολικό προϋπολογισμό 2.100.000,00 € (με ΦΠΑ). με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΟΠΣ 5000679. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικά με 2ης τάξης και άνω και στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά A2 τάξης και άνω.

Συνημμένα: Τεύχη δημοπράτησης

Σχόλια are closed.