Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη συγκρότηση του «Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Νάξου και Μκρών Κυκλάδων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 21/06/ 2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

 

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη συγκρότηση του
«Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Νάξου και Μκρών Κυκλάδων»

Στο πλαίσιο της συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ως συμβουλευτικού οργάνου του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 79 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), και κατόπιν της υπ’ αριθμ 26/2023 (ΑΔΑ: ΨΤΖΜΩΚΗ-ΦΧ9) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς τους αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να καταθέσουν αίτησης συμμετοχής για τη συγκρότηση του οργάνου.
Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών ή προσφύγων , που σύμφωνα με το καταστατικό τους δραστηριοποιούνται στο επίπεδο Περιφέειας Ν. Αιγαίου καθώς η πρόσκληση με αριθμ πρωτ. 2441/3-2-2023 όσον αφορά αναγνωρισμένους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης στο Δημο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων απέβη άκαρπη.

Σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ως οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην τοπική κοινωνία σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων αποτελείται από τα έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) ορίζονται έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι και πέντε (5) εκπρόσωποι αναγνωρισμένων φορέων συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται Πρόεδρος στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του, καθώς και ο αναπληρωτής του.
Τα Συμβούλια Μεταναστών και Προσφύγων έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α) καταγραφή και διερεύνησης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με τις δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή .
β) υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες και
γ) διοργάνωση, σε συνεργασία με τον Δήμο, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι αναγνωρισμένοι φορείς συλλογικής εκπροσώπησης μεταναστών και προσφύγων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας το καταστατικό τους μαζί με τα στοιχεία του υποδεικνυόμενου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας email) το αργότερο μέχρι 30/6/2023 είτε εγγράφως προς το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων –Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων , είτε ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: prot@naxos .gov.gr , naxos@naxos.gov.gr.

H παρούσα Ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής θα αναρτηθεί:
-Ολόκληρη στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου
-Στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου Και Μικρών Κυκλάδων
-Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια»
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα : 2285360141 & 2285360148

Κοινοποίηση:
• Γραφείο Δημάρχου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μαυρομμάτης Φώτιος

Σχόλια are closed.