Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Νάξου

Με το παρόν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία του θέματος πριν την διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Νάξου» (CPV:45231300-8) με συνολικό προϋπολογισμό 79.995,44 € (με ΦΠΑ).

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2017 (αριθμός απόφασης  ΔΣ 294/2017 – ΑΔΑ:646OΩΚΗ-ΝΛ4, 2. ΔΕ Νάξου με α/α 1), η μελέτη του έργου εγκρίθηκε την αρ. 123/2017 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: 6ΛΑ5ΩΚΗ-ΤΥΞ) και χρηματοδοτείται από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 σε βάρος του Κ.Α. 25-7312.161 (αριθμός απόφασης  ΟΕ 190/2017 – ΑΔΑ:6ΦΓ4ΩΚΗ-ΖΤ1), με αρ. Α.Α.Υ.: Α-1024 (ΑΔΑ:6Π8ΨΩΚΗ-Ε2Ν και ΑΔΑΜ: 17REQ001639871)

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Υδραυλικά με 1η τάξη και άνω.

Σχόλια are closed.