ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμος Νάξου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων σε εκπαιδευτικά κτίρια του Δήμου Νάξου», με προϋπολογισμό 202.500,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Α2 ή 1η  ή 2η  για έργα κατηγορίας οικοδομικά, με προϋπολογισμό 170.948.35 ΕΥΡΩ (Δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου, Χώρα Νάξου, μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360100, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Α.Ραβιόλου και Δ. Ψαρρό.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. ή, κατά περίπτωση και στα νομαρχιακά μητρώα (εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου το επιτρέπει), που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α2 ή 1η ή 2η  στην κατηγορία οικοδομικά, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.460,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Νάξου.

 
Συννημένα έγγραφα:
Διακήρυξη
Προμέτρηση
Συνοπτικός Προϋπολογισμός
ΕΣΥ
Τεχνική περιγραφή
Προϋπολογισμός Μελέτης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. κ.α.α.  
Ευστάθιος Πιτταράς
Αντιδήμαρχος

Comments are closed.