Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνα) από δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως Φαρμακείο Δέλλα Ρόκα και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 11/11/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                  Αριθμός Πρωτοκόλλου 20283/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
84300 – Χώρα Νάξου NUTS/LAU: EL422/6702
Τηλ.: 2285360100, 117
Fax : 2285023570
Ηλ. Ταχυδρ.: naxos@naxos.gov.gr mvasilakisr@naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνα) από δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως Φαρμακείο Δέλλα Ρόκα και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος» (CPV 45231300-8), με προϋπολογισμό 550.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, με προϋπολογισμό 330.423,51 €, β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 219.576,49 €

2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»

3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά οι παρακάτω κατασκευές: Aντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών με μεγάλη παθογένεια και προβλήματα συνεχών αποκαταστάσεων, αγωγών ύδρευσης και εξωτερικών βρυσών, από την δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως το φαρμακείο Δέλλα Ρόκα, στη Χώρα Νάξου. Επίσης, θα αποκατασταθεί καθ’ όλο το πλάτος του ο υφιστάμενος αποσαθρωμένος ασφαλτοτάπητας του οδοστρώματος της οδού, για όλο το μήκος διέλευσης αντικατάστασης του αγωγού. Το έργο περιλαμβάνει όλες τις εργασίες κατασκευής καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων υλικών, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβαση.

6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών  Διαγωνισμοί». Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων (ΦΕΚ 3074 τ.Β’ 2017).

7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 23/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 10:00 π.μ.. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών, θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, η οποία θα γίνει στις 27/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, παρ.2.(α), του άρθρου 95 του Ν.4412/16.

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.000,00 ΕΥΡΩ.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιώτικης Πολιτική με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002) της ΣΑΕ 330.
Απόφαση με αρ.πρωτ. 1838/07-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΥΛΚΩΚΗ-ΦΟΟ – ΑΔΑΜ: 20REQ007460563 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020 και με αρ. Α-1413 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.
Ο ανάδοχος δε θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του κώδικα ΦΠΑ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί οικονομικοί φορείς, μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η και άνω ή προκειμένου για αναβάθμιση ορίων ένωσης οικονομικών φορέων Α2 και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και στην Α2 και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρ.4, του άρ.20, του Ν.3669/08, για το ανεκτέλεστο μέρος δημοσίων συμβάσεων, β) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης και γ) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό κατά τα ανωτέρω, που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τα άρ. 23.5 και 23.6 της οικείας διακήρυξης.

13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης και κατά της διακήρυξης πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Μετά την έναρξη εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν.4412/16, οι διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις του αναθέτοντα φορέα, διέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360119, FAX επικοινωνίας 2285023570, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mvasilakis@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βασιλάκης Μάρκος.

16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΛΙΑΝΟΣ

 

Συνημμένα έγγραφα:

  1. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης
  2. Διακήρυξη
  3. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  4. Προσμέτρηση
  5. Προϋπολογισμός
  6. Συνοπτικός Προϋπολογισμός
  7. Τεχνική Περιγραφή
  8. Τιμολόγιο
  9. Οικονομική Προσφορά
  10. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

 

 

Σχόλια are closed.