Αντικατάσταση τμημάτων παλιών αγωγών ύδρευσης της Δ.Ε.Δρυμαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   ΠΡΟΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 1. ΝΗΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝ. ΕΜΠ.ΒΙΟΜ.& ΤΟΥΡ.Α.Ε
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                      2. ΟΡΘΡΥΣ Α.Τ.Ε
Ταχ. Κώδ.: 843 00                                                  3. Β.ΚΟΝΔΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
Τηλ.: 22853 60104
Ε-mail: gman@naxos.gov.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για το έργο:
«Αντικατάσταση τμημάτων παλιών αγωγών ύδρευσης της Δ.Ε.Δρυμαλίας >>

Σχετ.: α. Η από 03-08-2021 Θεωρημένη Μελέτη

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 59.999,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΑΥ 1633/18-11-2021 ΑΔΑ:ΨΤΧΟΩΚΗ- ΕΝΜ ΑΔΑΜ 21REQ009627021), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί, σύμφωνα με την παρ. 3β) του άρθρου 120, για την κατάθεση προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο στην Υπηρεσία Πρωτο-κόλλου του Δήμου, για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων παλιών αγω-γών Ύδρευσης της Δ.Ε.Δρυμαλιας από 6-12-2021 έως και την Παρασκευή 10-12-2021 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής>>
Α.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α’75) στην οποία θα δηλώνεται ότι :
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό σας, οι λόγοι αποκλεισμού της παρ 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016.
Η υποχρέωση αφορά:
1. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-ου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της δια-χείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας
3. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
4. στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο
Α.2 Υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’75) στην οποία θα δηλώνεται ότι :
δεν έχει επιβληθεί εις βάρος σας η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατά-ξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)
Α.3 Πιστοποιητικά σε ισχύ, περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων καταβολής φόρων (φορολογικής ενη-μερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ κατά το χρό-νο υποβολής τους
Α.4 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα – καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ.).
Α.5 Αποδεικτικό επαγγελματικής ακαταλληλότητας με βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας υδραυλικών και έργα προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ .
Α.6. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
(Οι παραπάνω Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πα-ρούσας πρόσκλησης.)

Β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στην παρούσα. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο.

Ο Δήμαρχος

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.