ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΞΟΥ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΞΟΥ»(CPV:45214220-8) με συνολικό προϋπολογισμό 123.496,00 € (συμπεριλαμβάνεται δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση, απολογιστικά και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 64.802,28 € και β) η κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 7.671,96 €.

Σχόλια are closed.