Αξιοποίηση γεωτρήσεων στις κοινότητες Μέσης, Κορώνου και Φιλοτίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δημαρχείο Δήμου Νάξου & Μ. Κυκλάδων
84300 – Χώρα Νάξου
NUTS/LAU: EL422/6702
Τηλ.: 2285360100, 117
Fax : 2285023570
Ηλ. Ταχυδρ.: naxos@naxos.gov.gr
mvasilakisr@naxos.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου: www.e-naxos.eu

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του
έργου «Αξιοποίηση γεωτρήσεων στις κοινότητες Μέσης, Κορώνου και Φιλοτίου Δήμου Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων» (CPV 45231300-8), με προϋπολογισμό 147.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες
κατηγορίες εργασιών: είτε μόνο κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ για εκτιμώμενη αξία 147.000,00 €,
είτε α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ για εκτιμώμενη αξία 61.961,33€ και β) κατηγορία
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ για εκτιμώμενη αξία 85.038,67€.
2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά οι παρακάτω κατασκευές: Αξιοποίηση τριών υφιστάμενων
διερευνητικών υδρευτικών γεωτρήσεων α) στη θέση «Λεριού» της κοινότητας Μέσης (Γ1), β) στη θέση «Πόρτα» της
κοινότητας Κορώνου (Γ2), και γ) στην περιοχή «Τίμιος Σταυρός» της κοινότητας Φιλοτίου (Γ3). Το έργο περιλαμβάνει
όλες τις εργασίες κατασκευής καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων υλικών, όπως
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβαση.
6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του του Δήμου Νάξου & Μικρών
Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών  Διαγωνισμοί». Η διακήρυξη του έργου έχει
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω
των ορίων (ΦΕΚ 3074 τ.Β’ 2017).
7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 25/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής των
προσφορών είναι η 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Μετά τη λήξη
υποβολής των προσφορών, θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, παρ.2.(α), του άρθρου 95 του
Ν.4412/16.
9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.940,00 ΕΥΡΩ.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Κωδικός Αριθμός Εξόδων ΚΑ 25-
7312.008
Απόφαση με αρ.πρωτ. 24369/21-12-2020 (ΑΔΑ: 616ΥΩΚΗ-153 – ΑΔΑΜ: 20REQ007896518 για την ανάληψη
πολυετούς υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2020, 2021 και με αρ. Α-1877
καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.
Ο ανάδοχος δε θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την
αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του κώδικα ΦΠΑ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του
ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί οικονομικοί φορείς, μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων ή τις κατηγορίες
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρ.4, του άρ.20, του
Ν.3669/08, για το ανεκτέλεστο μέρος δημοσίων συμβάσεων, β) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι
εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης και γ) αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι
εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό κατά τα ανωτέρω, που αποδεικνύουν την
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τα άρ. 23.5 και
23.6 της οικείας διακήρυξης.
13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης και κατά της διακήρυξης πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Μετά την έναρξη εφαρμογής του Βιβλίου IV του Ν.4412/16, οι διαφορές που αναφύονται από πράξεις
ή παραλείψεις του αναθέτοντα φορέα, διέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360119, FAX επικοινωνίας 2285023570, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mvasilakis@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βασιλάκης Μάρκος.
16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
17. Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης 30/12/2020.

 

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Σχόλια are closed.