Απεντόμωση και μυοκτονία φρεατίων αποχέτευσης και λοιπών χώρων ,κτιρίων και αποθηκών Δήμου Νάξου και ΜΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Νάξος:22/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                         αρ.πρωτ:7740
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΝΣΗ ΤΟΠ.ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                                Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διεύθυνση: Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2285360138
Fax: 2285023570
E-mail: ntri@naxos.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Απεντόμωση και μυοκτονία φρεατίων αποχέτευσης και λοιπών χώρων ,κτιρίων και αποθηκών Δήμου Νάξου και ΜΚ» για το έτος 2020.
Παρακαλούμε όπως υποβάλλεται την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Τρίτη 26/05/2020 και ώρα 10.00πμ .
Επίσης πρέπει να υποβάλλετε φορολογική ,ασφαλιστική ενημερότητα και υπεύθυνη δήλωση αντικατάστασης αποσπάσματος ποινικού μητρώου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σχόλια are closed.