ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Προς

Νομικό Γεώργιο

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

Αρ. πρωτ. 23080/13-12-2022

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 4.741,76 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ» από την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.

Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

 

Σχόλια are closed.