ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ»

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 9, του Ν.3669/08, οι διαγωνιζόμενοι για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος, μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού της δημοπρασίας και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις κατ' αυτού, οι οποίες απευθύνονται προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Νάξου, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της ανωτέρω ανακοίνωσης.

Ο  Πρόεδρος της Ε.Δ.
Φυρογένης Απόστολος Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Σχόλια are closed.