ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμος Νάξου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Αποκατάσταση καταθλιπτικού αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΒΙΟ.ΚΑ. Δήμου Νάξου, με προϋπολογισμό 2.037.800 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, με προϋπολογισμό 1.742.335,76 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου, Χώρα Νάξου, μέχρι τις 29/4/2010. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360117, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Σιδερή Ελισάβετ.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/5/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 3η ή 4η στην κατηγορία Υδραυλικών ή Η/Μ έργων, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 34.847,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και από πόρους του Δήμου Νάξου. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Νάξου.

Συνημμένα έγγραφα:
1. Διακήρυξη
2  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
3 Οικονομική Προσφορά
4 Τιμολόγιο Μελέτης
5 Προϋπολογισμός Μελέτης
6 Τεχνικές προδιαγραφές
7 Τεχνική περιγραφή
8 Ανάλυση Τιμών
9 ΣΑΥ
10 ΦΑΥ
11 Εξώφυλλα Τευχών
Σχέδια:
1. Γενική οριζοντιογραφία
2. Οριζοντιογραφία
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. κ.α.α.
Πιτταράς Ευστάθιος Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.