ΘΕΜΑ: "Αποκατάσταση των 10 ΧΑ∆Α του ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων"
Σχετ.:      α. η με αρ. 464/2014 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΡΙΠΩΚΗ-ΨΗΑ) «Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση των 10 ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Σε συνέχεια της (α) σχετικής σας ενημερώνουμε ότι η νέα ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση των 10 ΧΑΔΑ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», ορίσθηκε η 5η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών η 10:00 π.μ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 447/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΠΒΘΩΚΗ-0ΦΑ).
Σημειώνεται ότι έως και την 31-10-2014 μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά, σύμφωνα με την περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΚΚ7ΩΚΗ-Β2Σ).
Τα στελέχη της υπηρεσίας παραμένουν στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση.

Συνημμένο Έγγραφο

Σχόλια are closed.