ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 10 ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση των 10 Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» με προϋπολογισμό 3.581.000 € (με Φ.Π.Α.). 
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Με το προτεινόμενο έργο θα γίνει αποκατάσταση δέκα (10) ΧΑΔΑ που εντοπίζονται εντός των ορίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πρόκειται για δημοτικές εκτάσεις στις θέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, ενώ σε παρένθεση δίνεται η έκταση της ρυπασμένης επιφάνειας του καθενός:
– «Σελάδι», της Τ.Κ. Σκαδού (2 στρ.)
– «Αυλιά», της Τ.Κ. Βίβλου (2 στρ.)
– «Ρυκιά», της Δ.Ε. Ηρακλειάς (2,7 στρ.)
– «Καψάλια», της Δ.Ε. Κουφονησίων (16 στρ.)
– «Λαγκάδι», της Δ.Ε. Δονούσας (8,2 στρ.)
– «Κάτεργο», της Δ.Ε. Σχοινούσας (6 στρ.)
– «Τίμιος Σταυρός», της Δ.Κ. Νάξου (42 στρ.)
– «Ρείκες», της Δ.Κ. Φιλωτίου (8 στρ.)
– «Διώδι», της Τ.Κ. Κορωνίδας (2,5 στρ.)
– «Παντελούδες», της Τ.Κ. Χαλκείου (5,5 στρ.)
Σε όλους τους ΧΑΔΑ θα πραγματοποιηθούν έργα αποκατάστασης ανάλογα με την επικινδυνότητα και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Συνολικά τα εν λόγω έργα θα περιλαμβάνουν:
Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων
Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης απορριμματικού αναγλύφου
Τεχνικά έργα εξασφάλισης ευστάθειας απορριμματικού όγκου
Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης του διαμορφωμένου απορριμματικού αναγλύφου
Έργα αποκατάστασης πρασίνου
Έργα διαχείρισης ομβρίων
Έργα διαχείρισης στραγγισμάτων
Κατασκευή τεχνικών έργων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
Λοιπά έργα (περίφραξη, πύλη εισόδου κλπ.)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία «Υδραυλικά» με προϋπολογισμό 1.161.545,49 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
β) κατηγορία «Οδοποιία» με προϋπολογισμό 1.887.748,49 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 3.049.293,98 € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση). 
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο κτίριο του Δημαρχείου στη Χώρα της Νάξου, ΤΚ  84300, μέχρι τις 16-10-2014.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22853 60116, FAX επικοινωνίας 22850 23570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Πανταζίδης, Πολιτικός Μηχανικός.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-10-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις τάξεις 2η και άνω για έργα κατηγορίας «Υδραυλικών» και στις τάξεις 3η και άνω για έργα κατηγορίας «Οδοποιίας». 
β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ)Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2.2Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
2.3Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
2.4Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 2η τάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Υδραυλικών και Οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
2.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 60.985,88 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
4.Χρόνος εκτέλεσης του έργου σε εννέα (9) μήνες.
5.Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ).
6.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Αύγουστος 2014
           
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.
Δημήτριος Πανταζίδης Εμμανουήλ Ζουγανέλης
Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την με αριθμό 447/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Εμμανουήλ Ν. Μαργαρίτης
Σημειώνεται ότι η παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 6δ του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) :
Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Δ/νση: Καποδιστρίου 34, ΑΘΗΝΑ 10432, τηλ. 210-5225481). Παραλαβή διακηρύξεων μέχρι κάθε Τετάρτη προκειμένου να δημοσιευθούν την Παρασκευή. Η αποστολή θα γίνεται με το ταχυδρομείο ή με FAX.

Σχόλια are closed.