ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        Νάξος, 15/10/2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ύδρευσης παραλιακών οικισμών Τ.Κ. Κορωνίδας», με προϋπολογισμό 162.400,00 ΕΥΡΩ. Το έργο υπάγεται στην κατηγορία έργων υδραυλικά και Η/Μ, με προϋπολογισμό 136.353,00 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, μέχρι τις 06/11/2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δούρβας Αθανάσιος.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : α) Μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Υδραυλικά και Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, β) αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.  
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.728,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 067 της ΠΝΑ του ΠΔΕ, κωδ. Αριθ. Προϋπ. Έργου ΚΑ 25-7312.142). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
κ.α.α.
Πρωτονοτάριος Τοτόμης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.