ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΑΜΠΑΚΙΕΣ Β’» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση 1 ΧΑΔΑ στη θέση «Μπαμπακιές (Β’)» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» με προϋπολογισμό 209.000 € (με Φ.Π.Α.).
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
Το έργο αφορά στην εκτέλεση όλων των απαραίτητων έργων για την περιβαλλοντική αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στη θέση «Μπαμπακιές (Β’)» εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Απειράνθου. Ο χώρος είναι ιδιοκτησία του Δήμου και έχει έκταση 17 στρ.
Στο ΧΑΔΑ θα πραγματοποιηθούν έργα αποκατάστασης ανάλογα με την επικινδυνότητα και τις ιδιαιτερότητες του. Συνολικά τα εν λόγω έργα θα περιλαμβάνουν:
-Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων
-Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης απορριμματικού αναγλύφου
-Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης του διαμορφωμένου απορριμματικού αναγλύφου
-Έργα αποκατάστασης πρασίνου
-Έργα διαχείρισης ομβρίων
-Λοιπά έργα (περίφραξη, πύλη εισόδου κλπ.)

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία «Υδραυλικά» με προϋπολογισμό 127.155,80 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 
β) κατηγορία «Οδοποιία» με προϋπολογισμό 19.447,17 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
γ) κατηγορία «Έργα Πρασίνου» με προϋπολογισμό 32.551,38 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 179.154,34  € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση). 
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο κτίριο του Δημαρχείου στη Χώρα της Νάξου, ΤΚ 84300, μέχρι τις 30-10-2014.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22853 60116, FAX επικοινωνίας 22850 23570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημ. Πανταζίδης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4-11-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στο Δημαρχείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις
α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α2 και άνω για έργα κατηγορίας «Υδραυλικών», στις τάξεις Α1 και άνω για έργα κατηγορίας «Οδοποιίας» και στις τάξεις Α1 και άνω για έργα κατηγορίας «Πρασίνου». 
β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
2.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
2.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.583,09 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας (και των επαναληπτικών αυτής).
Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
4.Χρόνος εκτέλεσης του έργου σε πέντε (5) μήνες.
5.Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ).
6.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 
Νάξος, Αύγουστος 2014
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΤΑΞΗ      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.
Δημήτριος Πανταζίδης Εμμανουήλ Ζουγανέλης
Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την με αριθμό 449/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Εμμανουήλ Ν. Μαργαρίτης
Σημειώνεται ότι η παρούσα θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 6δ του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 3 του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) :
Στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Δ/νση: Καποδιστρίου 34, ΑΘΗΝΑ 10432, τηλ. 210-5225481). Παραλαβή διακηρύξεων μέχρι κάθε Τετάρτη προκειμένου να δημοσιευθούν την Παρασκευή. Η αποστολή θα γίνεται με το ταχυδρομείο ή με FAX.

Σχόλια are closed.