ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  19-7-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.12161

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Πληρ. : Μιχάλης Τριαντάφυλλος

Τηλέφωνο:        2285360126                                                                  Προς: WATERA HELLAS ABEE

FAX:     2285023570

 

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ»  από Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 έως και Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  9.065,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Comments are closed.