ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά
Τηλέφωνο: 2285071545

Αρ. πρωτ. 16133/14-9-2021

Προς:

Εταιρεία MELCER ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΚΕ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας από Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον (Ν.4782/2021)

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/201 και σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου
4. ΚΑΔ επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.