ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΑΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΓΓΑΡΩΝ» (CPV 45247200-2), με προϋπολογισμό 670.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 665.785,19 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Κύρια ασκούμενη δραστηριότητα «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»

3. Στο έργο περιλαμβάνονται επιγραμματικά οι παρακάτω κατασκευές: άδειασμα της λιμνοδεξαμενής, αποκατάσταση υφιστάμενης στεγανοποίησης και τοποθέτηση γεωυφάσματος προστασίας στις περιοχές επέμβασης, αποκατάσταση λοιπών μικροδιαρρήξεων – οπών, κατασκευή συρματοκιβωτίων στις περιοχές επέμβασης και κυλινδρικών σωμάτων επιφόρτισης της μεμβράνης, καθαρισμός και εκρίζωση – εκθάμνωση εσωτερικής περιμετρικής οδού, σημειακές αποκαταστάσεις για την ελεύθερη απορροή λιμναζόντων επιφανειακών υδάτων, αντικατάσταση θυρών περίφραξης και καθαρισμός δεξαμενής υπερχειλιστή. Σκοπός του έργου είναι η πλήρης αποκατάστασης και προστασία της λιμνοδεξαμενής Εγγαρών ώστε να διασφαλιστεί ο ωφέλιμος όγκος ταμίευσης ύδατος.

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

6. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu) και στη διαδρομή «Ενημέρωση πολιτών ® Διαγωνισμοί». Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ Πρότυπο Διακηρύξεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Έργων κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4534 τ.Β’ 2017 – τροποποίηση 2/3/18).

7. Ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 7/1/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 14:00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος και συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Μετά τη λήξη υποβολής των προσφορών, θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

8. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδα τιμών, του άρθρου 95, παρ.2.(α), του Ν.4412/16.

9. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.400,00 ΕΥΡΩ.

10. Το έργο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους ΠΔΕ στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 με κωδικό ΣΑ 367 και Κωδ. Εναρ. 2018ΣΕ36700042.

Απόφαση με αρ. πρωτ. 20707/28-11-2018 για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης ποσού 0,01€ για το οικονομικό έτος 2018 και 669.999,99€ για το έτος 2019 και για την έγκριση δαπάνης – δέσμευση πίστωσης ποσού 0,01€ για το οικονομικό έτος 2018 σε βάρος του ΚΑ 63-7326.001 και με αρ. Α-1722 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.

Ο ανάδοχος δε θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, ως απόρροια των προϋποθέσεων που συντρέχουν για την αντιστροφή υποχρέωσης του άρθρου 39α του κώδικα ΦΠΑ. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4412/16 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

11. Σε περίπτωση που ανατεθεί η σύμβαση σε ένωση οικονομικών φορέων, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ έργων.

13. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

14. Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες ενστάσεων είναι η Αρχή Εξέταση Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Οι προθεσμίες άσκησης προσφυγής κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, αναφέρονται στην παρ.4.3 της διακήρυξης.

15. Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται στο τηλέφωνο 2285360117, FAX επικοινωνίας 2285023570, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου apofir@naxos.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Φυρογένης Απόστολος.

16. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

17. Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης 10/12/2018.

 

Συνημμένα αρχεία

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

 

Σχόλια are closed.