ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                       ΠΡΟΣ:
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                                                      Εμμανουήλ Ιωαν. Μαργαρίτης
Ταχ. Κώδ.: 843 00                                                                                        Πολιτικός Μηχανικός
Τηλ.: 22853 60104
Ε-mail: gman@naxos.gov.gr                                                                        Νάξος, 4/11/2021
ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ:19903

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για το έργο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ.»
Σχετ.: α. Η από 18-10-2021 Θεωρημένη Μελέτη

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 5.080,17 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΑΥ 1503/29-10-2021 ΑΔΑ: Ω3Ρ2ΩΚΗ-247 ΑΔΑΜ 21REQ009458651 ),ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί, σύμφωνα με την παρ. 3β) του άρθρου 120, για την κατάθεση προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ », από την Τρίτη 09-11-2021 έως και την Δευτέρα 15-11-2021 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Α.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α’75) στην οποία θα δηλώνεται ότι :
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό σας, οι λόγοι αποκλεισμού της παρ 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016.
Η υποχρέωση αφορά:
1. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικη-τικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας
3. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
4. στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο
Α.2 Υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’75) στην οποία θα δηλώνεται ότι :
δεν έχει επιβληθεί εις βάρος σας η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατά-ξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)
Α.3 Πιστοποιητικά σε ισχύ, περί εκπλήρωσης υποχρεώσεων καταβολής φόρων (φορολογικής ενη-μερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ κατά το χρό-νο υποβολής τους
Α.4 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης (όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα – καταστατικό, ΦΕΚ κλπ, ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ).
Α.5 Αποδεικτικό επαγγελματικής καταλληλότητας με βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας υδραυλικών και έργα προϋπολογισμού 5.080,17 ευρώ.
Α.6. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
(Οι παραπάνω Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πα-ρούσας πρόσκλησης.)
Γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στην παρούσα. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο.

Ο Δήμαρχος

Λιανός Δημήτριος

 

Σχόλια are closed.