ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
 
 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ               
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ ΑΠΟ 01-09-2014 ΕΩΣ 31-12-2016   
 A. Το συμβούλιο, στα όρια της δημοτικής κοινότητας, ασκεί τις παρακάτω αποφασιστικές αρμοδιότητες, κατά το άρθρο 83 του 3852/2010:
1.           Αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 2.           Αποφασίζει για τη χορήγηση και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής. Οι αποφάσεις αυτές είναι εκτελεστές από την δημοσίευση τους και δεν απαιτείται αντίστοιχη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Β. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, για το έτος 2014-2016, ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ 
 -Πρόεδρος: Μαυρογιάννης Ευθύμιος -Αντιπρόεδρος: Γιαννάκης Γεώργιος -Μέλη: Βιτζηλαίου Καλλιόπη, Περιστεράκη Ανθή, Καπίρης Σταμάτιος
Β) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ·     
 Κατά το έτος 2014 και συγκεκριμένα από την 01η Σεπτεμβρίου 2014 και μετά πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) συνεδριάσεις, εκ των οποίων τέσσερις (4) τακτικές και μία (1) έκτακτη-κατεπείγουσα. Συζητήθηκαν  είκοσι ένα (21) θέματα ημερήσιας διάταξης και έντεκα (11) θέματα εκτός. Ελήφθησαν συνολικά τριάντα δύο (32) αποφάσεις, εκ των οποίων είκοσι εννέα (29) ομόφωνα, τρείς (3) κατά πλειοψηφία. ·      
Κατά το έτος 2015 πραγματοποιήθηκαν δέκα έξι (16) συνεδριάσεις, εκ των οποίων δεκαπέντε (15) τακτικές και μία (1) έκτακτη-κατεπείγουσα. Συζητήθηκαν  εκατόν ένα (101) θέματα ημερήσιας διάταξης και δώδεκα (12) θέματα εκτός. Ελήφθησαν συνολικά εκατόν δεκατρείς (113) αποφάσεις, εκ των οποίων εκατόν τρεις (103) ομόφωνα και δέκα (10) κατά πλειοψηφία. ·     
 Κατά το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν δεκαοκτώ (18) συνεδριάσεις, εκ των οποίων δεκαπέντε (15) τακτικές και τρείς (3) έκτακτες-κατεπείγουσες. Συζητήθηκαν  ογδόντα (80) θέματα ημερήσιας διάταξης και δεκαπέντε (15) θέματα εκτός. Ελήφθησαν συνολικά ενενήντα πέντε (95) αποφάσεις, εκ των οποίων εβδομήντα (75) ομόφωνα, είκοσι (20) κατά πλειοψηφία.
 Γ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (από 01/09/2014 έως 31/12/2016)
 Α.   Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 2014
1.Χορήγηση δύο (2) προεγκρίσεων ίδρυσης ισάριθμων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δ.Κ. Νάξου.
2.Χορήγηση-Ανανέωση επτά (7) αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων ισάριθμων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δ.Κ. Νάξου.
2015

1.Χορήγηση σαράντα τεσσάρων (44) προεγκρίσεων ίδρυσης ισάριθμων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δ.Κ. Νάξου.
2.Χορήγηση-Ανανέωση σαράντα πέντε (45) αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων ισάριθμων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δ.Κ. Νάξου.
2016
1.Χορήγηση είκοσι τριών (23) προεγκρίσεων ίδρυσης ισάριθμων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δ.Κ. Νάξου.
2.Χορήγηση-Ανανέωση τριάντα πέντε (35) αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων ισάριθμων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δ.Κ. Νάξου.  
Β.   Λοιπά Θέματα. 

Θέματα που συζητήθηκαν το έτος 2014 Θέματα που συζητήθηκαν το έτος 2015 Θέματα που συζητήθηκαν το έτος 2016
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Έγκριση χειμερινού ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων
Έγκριση χειμερινού ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων Παράταση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων Θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Τοποθέτηση φωτιστικών εντός και εκτός οικισμού Έγκριση ή μη παραχώρησης μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού προς Δημοτικό πάρκινγκ στην Δ.Κ. Νάξου
Έγκριση προγράμματος δρομολογίων υπεραστικού ΚΤΕΛ Νάξου από 15-09-2014 έως 15-09-2015 Συμμετοχή στο Καρναβάλι 2015 Έγκριση στάσεων (τοποθέτηση στεγάστρου στο πάρκο της πλατείας Πρωτοπαπαδάκη)
Έγκριση προδιαγραφών κατασκευής περιπτέρων (κουβούκλια) Κυκλοφορία δύο τουριστικών τρένων Έγκριση στάσεων (τοποθέτηση μεταφερόμενου κιόσκι στο πάρκο της πλατείας Πρωτοπαπαδάκη)
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας δημοτικών κοιμητηρίων Κοπή επικίνδυνων δένδρων : 1.Επί της οδού Γαλανάδου, 2.Επί της οδού Κωμιακής, 3.Στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, 4.Επί των οδών Τριπόδων και Μονής, 5. Έμπροσθεν της εκκλησίας «Προφήτης Ηλίας», 6.Στην περιοχή «Μπραντούνα» Πρόγραμμα δρομολογίων ΚΤΕΛ Νάξου
Έγκριση ή μη χωροθέτησης πρέσας απορριμμάτων παραπλεύρως Γυμνασίου Νάξου. Κατασκευή πλακόστρωτου πεζοδρομίων Γνωμοδότηση για αιολικό πάρκο στη Νάξο
Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς Τοποθέτηση πινακίδας ΑΜΕΑ Κοπή επικίνδυνων δένδρων :         1.περιοχή «Αγκαθάκια», 2.έμπροσθεν καταστήματος «Περίπλους», 3.περιοχή καταστήματος            «Σ ΑΓΑΠΩ»
Έγκριση ή μη φωταγώγησης δασυλλίου προσκείμενου στα 6ο και 7ο Νηπιαγωγείο Νάξου Εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού Προσδιορισμός χώρων καταφυγής και καταυλισμού σε περίπτωση σεισμού
Έγκριση ή μη παραχώρησης του άλσους της Έλλης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Κοινόχρηστοι χώροι Γνωμοδότηση επί του σχεδίου κοινοχρήστων χώρων
Έγκριση ή μη διενέργειας νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων Χώρας Νάξου Παραχώρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Κ. Χώρας στο ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ Εκμίσθωση Δημοτικού σφαγείου στη θέση «Ξηρόκαμπος» Τίμιος Σταυρός
Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (παραγωγού, μικροπωλητές, καντίνες) Μουσείο Ι. Καμπανέλλης Έγκριση σχεδίου Τοπικής Κανονιστικής Πράξης Παραχώρησης Κοινοχρήστου Χώρου της πλατείας «Μανδηλαρά» της Δ.Κ Νάξου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
Έγκριση ή μη αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα στην περιοχή Σαγδέρα Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Μέσης Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Έγκριση ή μη αποκατάστασης προβλημάτων υποδομών στην περιοχή Αγίου Πολυκάρπου Πλατεία Μανδηλαρά Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για δύο καταστήματα στην περιοχή «Άλσος Έλλης» της Δ.Κ Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις)
Έγκριση ή μη εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στη θέση «Ξηρόκαμπος» Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων Τοποθέτηση επιτοίχιου φωτιστικού θέση «Άγιος Ιωάννης» (πίσω από S.M. AB)
Έγκριση ή μη συντήρησης και αποκατάστασης χώρων πρασίνου Παράταση μίσθωσης χώρων στάθμευσης Προτάσεις για μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων : 1.Προσφυγικά, 2.Άγιος Γεώργιος, 3.Σαγδέρα, 4.Έλλη, 5.Γρόττα, 6. Άγιος Ιωάννης (πίσω από S.M. AB), 7.Καζανάκια, 8. Αγγίδια
Κατασκευή μικρού δικτύου συλλογής όμβριων στην περιοχή «Κολωνακίου» Δημοπρασίες περιοχή «Πηγαδάκια» 1.πλησίον καταστήματος κ. Μελά και 2.πλησίον καταστήματος κ. Πρωτονοτάριου-Καστρήσιου Εκμίσθωση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού
Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης» (κατάστημα Πολέμης) Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θερινής περιόδου Εκμίσθωση χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία πιστοποιημένου λούνα παρκ δίπλα στο κλειστό γυμναστήριο της Δ.Κ. Νάξου για τη χρονική περίοδο 01-06-2016 έως 25-08-2016
Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης στην περιοχή «Άγιος Φανούριος-Γρόττα» Τοποθέτησης πινακίδας ΑΜΕΑ Απόψεις σχετικά με την διαμόρφωση των βαθμίδων του καταστρώματος της πλακοστρωμένης οδού, που βρίσκεται έμπροσθεν του καταστήματος της κ. Μανωλά Ευγενίας στην περιοχή «Μπούργου-Κάστρου Χώρας»
Πλακόστρωση και τοποθέτηση χειρολαβής στην περιοχή «Χριστός» Καθορισμός χώρου στάσης ή στάθμευσης (πιάτσα) αυτοκινήτων ΔΧ (ταξί) Προτάσεις για διαμόρφωση πεζοδρομίων
Αλλαγή πλακόστρωσης πεζοδρομίου στην περιοχή «Γρόττα» Αναγκαιότητα δημιουργίας χώρου στάθμευσης οχημάτων (πάρκινγ) στην περιοχή Αγγιδίων Προτάσεις χώρων για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή διαφημίσεων
Βελτίωση δρόμου στην περιοχή «Αγία Θεοδοσία» Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2016 Έγκριση στάθμευσης αυτοκινήτων ταξί έμπροσθεν της Τράπεζας ALPHA BANK και έμπροσθεν του Νοσοκομείου Νάξου
Τοποθέτηση βρύσης στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης» Αλλαγή σήματος περιοχής «Κατσάγρας» Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Τοποθέτηση φωτιστικού στο κτίριο της Λέσχης του Παναθηναϊκού Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίων Έγκριση θερινού ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων
Έκκριση ή μη τοποθέτησης περιπτέρου επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ Παράταση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων
Έγκριση ή μη τοποθέτησης επιτοίχιων φωτιστικών σωμάτων Παραχώρηση του άλσους Έλλης στο ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ για πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις Τοποθέτηση μπάνερ ενημέρωσης στον κόμβο του Νοσοκομείου από 15-07-2016 έως 31-07-2016 από το Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Τριπόδων Νάξου
Τοιχίο αντιστήριξης οδού Παραχώρηση μία (1) θέση πάρκινγκ αυτοκινήτου τύπου βαν έξω από το ξενοδοχείο BARBOUNIS HOTEL στην περιοχή Κόττη της Δ.Κ. Νάξου
Εργασίες συντήρησης πάρκινγκ και πλατείας Δημαρχείου Μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων και χώρου για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών
Ανάπλαση πλατείας Μανδηλαρά Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2017
Άδεια τοποθέτησης πανό με κοινωνικά μηνύματα στη Λ.Ε.Μ.Ο.Ν για την εορταστική περίοδο Έγκριση χειμερινού ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων
Άδεια τοποθέτησης πανό με κοινωνικά μηνύματα από τον Σύλλογο Ηλεκτρολόγων Νάξου για την εορταστική περίοδο. Εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία περί ανάπλασης πλατείας Νικηφόρου Μανδηλαρά και πλατείας Πέτρου Ευριπαίου
Εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Πράξης της πλατείας Πέτρου Ευριπαίου
Εισήγηση προς την Τεχνική Υπηρεσία για Κανονισμό Λειτουργίας Ελεγχόμενης Στάθμευσης Μόνιμων Κατοίκων της Δ.Κ Νάξου
Αλλαγή μεταλλικών κυλίνδρων (κολωνάκια) σε μαρμάρινα από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας έως Μουσείο Ιακώβου Καμπανέλλη
Ανάπλαση πλατείας Εργατικών Κατοικιών
Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου στη θέση Ξηρόκαμπος-Τίμιος Σταυρός Δ.Ε. Νάξου
Παραχώρηση θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ
Τοποθέτηση εορταστικού πανό και τοποθέτησης παλιάς βέσπας πάνω στο τοιχίο περίφραξης του άλσους Έλλης  της Δ.Κ. Νάξου από την Λ.Ε.Μ.Ο.Ν για την χριστουγεννιάτικη περίοδο από 11-12-2016 έως 08-01-2017

Νάξος 24/01/2017

                                                                           Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

            Μαυρογιάννης Ευθύμιος                          

Σχόλια are closed.