Απολύμανση, Απεντόμωση, Μυοκτονία Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Μουσείων και Παιδικών Σταθμών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:

Μιχάλης Βερνίκος –Μανώλης Κοντοπίδης Ο.Ε.

Απολυμαντική Νάξου

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην υπηρεσία με τίτλο «Απολύμανση, Απεντόμωση, Μυοκτονία Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Μουσείων και Παιδικών Σταθμών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ (1.448,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6162.009 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1337/16-09-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Μαζί με την προσφορά σας, να κατατεθούν απαραίτητα οι ΚΑΔ της επιχείρησης σας μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet, προκειμένου να διαπιστώνεται αν αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη προμήθεια/υπηρεσία.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε κλειστό φάκελο, έως τις 05-10-2020 και ώρα 11:00.

Ο Δήμαρχος

κ.α.α.

 

Ευάγγελος Κατσαράς

Αντιδήμαρχος

Συνημμένα

Σχόλια are closed.