Απολύμανση χώρων δημοτικών κτιρίων στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μ. Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
FAX: 22850-23570

Προς την Απολυμαντική Νάξου / Μιχαήλ Βερνίκος Εμμανουήλ Κοντοπίδης Ο.Ε.

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία
«Απολύμανση χώρων δημοτικών κτιρίων στα πλαίσια περιορισμού της εξάπλωσης του COVID-19»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω εργασίας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας αντιστοιχεί στο ποσό των 2.430,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.
Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην όποια υποχρέωση μεταφοράς/αποστολής προκύψει.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
2. Τους κωδικούς ΚΑΔ του ενδιαφερόμενου.

Ο Δήμαρχος
καα

 

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.