ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νάξος, 01/10/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση εργασιών πλατείας Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων», με προϋπολογισμό 92.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο υπάγεται στην κατηγορία έργων οικοδομικών και Η/Μ, με προϋπολογισμό 77.639,70 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 
2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου, μέχρι τις 24/10/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360119, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βασιλάκης Μάρκος.
3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/08.
4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 ή Α2 ή 1η, ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Η/Μ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.  
5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.553,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
6.Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (Σ.Α.Τ.Α.) Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.
κ.α.α.
Πρωτονοτάριος Τοτόμης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.