ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με α/α 2ης/18-07-2019 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με α/α 2ης/18-07-2019 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Αριθμός Απόφασης : 02/2019
2ο ΘΕΜΑ : Προτάσεις για τη σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Στη Νάξο σήμερα, 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, λόγω ματαίωσης (έλλειψης απαρτίας) της με α/α 1ης/18-07-2019 συνεδρίασή της, που είχε συγκληθεί με την με αρ. πρωτ. 11415/09-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 και τον κανονισμό της Επιτροπής σε κάθε μέλος.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 28 μελών (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου) βρέθηκαν παρόντα 5 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό και ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τακτικά Μέλη
1.Λιανός Δημήτριος (Πρόεδρος), 2.Μαρινάκης Στυλιανός – Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Νάξου, 3.Μάρκου Μαρία – Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου, 4.Μαργαρίτης Εμμανουήλ – ΠΑΣ Νάξου, 5.Βερύκοκκος Ελευθέριος – Δημότης,

Αναπληρωματικά Μέλη
1.Κρητικός Νικόλαος – Δημότης.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βάβουλας Εμμανουήλ – Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυχνίου, 2.Ζούλης Γιαννούλης – Σύλλογος Νέων Τριπόδων, 3.Παυλοπούλου Λαμπρινή – Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνου, 4. Μπαρδάνη Γαλήνη – Σύλλογος Γονέων Απειράνθου, 5.Μπαρδάνης Εμμανουήλ – Ένωση Ξενοδόχων, 6.Ορφανός Ιωάννης – Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής, 7.Κατερίνης Ευάγγελος –Σύλλογος Διοικητικού και Εργατοτεχνικού Προσωπικού Δήμων και Κοινοτήτων Επαρχίας Νάξου, 8.Μπαρδάνης Ιωάννης – Α.Π.Α.Σ Τα Φανάρια, 9.Συρίγος Δημήτριος – ΛΕΜΟΝ, 10.Τσελέντης Δημήτριος – ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ, 11.Γιαννάκης Τάκης – Σύλλογος Μαζικής Εστίασης, 12.Τσάφος Στέφανος – Α.Μ.Σ. Φιλωτίου, 13.Γρύλλης Στέφανος –Σύλλογος Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων, 14.Κυπριτζής Χρυσόστομος – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γ΄ Δημοτικού Σχολείου, 15.Μαϊτός Γεώργιος – Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Νάξου, 16.Γιαννάκης Γεώργιος – Πανναξιακός, 17.Βαθρακοκοίλης Ιωάννης – Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Γαλανάδου, 18.Βιτζηλαίου Καλλιόπη – Δημότης, 19. Γαβαλάς Γεώργιος– Δημότης, 20.Σκάρκος Σπυρίδωνας – Δημότης, 21. Ζαζάνης Κωνσταντίνος – Δημότης, 22.Μανιός Αντώνιος– Δημότης, 23.Δρύς Εμμανουήλ – Δημότης.

Για τη συζήτηση του θέματος παραβρέθηκαν και οι υπάλληλοι του Δήμου κα Καμπούρη Ελένη – Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και ο κ. Κονδύλης Νικόλαος καθώς επίσης και ο κ. Χατζηανδρέου Λεονάρδος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αικατερίνη Βερυκόκκου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Αντιδήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Λιανός Δημήτριος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Προτάσεις για τη σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», δίνοντας το λόγο στον κ. Κονδύλη Νικόλαο.

Κονδύλης Νικόλαος: για τα οικονομικά του 2020 είμαστε ίσως η χειρότερη χρονιά των τελευταίων ετών. Και μιλάω για τα ιδία έσοδα του Δήμου, δεν απευθύνομαι ούτε στις χρηματοδοτήσεις, ούτε στα έργα τα χρηματοδοτούμενα, ούτε σε τίποτα, τα έσοδα του Δήμου, τα ιδία έσοδα που έχουν αντίχτυπο πραγματικά στην καθημερινότητα που είναι η ύδρευση και η καθαριότητα, εκτός των άλλων εξόδων βρίσκονται σε μια πτώση από πέρυσι στο εξάμηνο τουλάχιστον 60% (δεν πληρώνει ο κόσμος). Αυτό δημιουργεί προβλήματα στο να συνταχθεί ο προϋπολογισμός. Πρέπει να αποφασίσει ο Δήμος; Η Επιτροπή; Οποιοσδήποτε δύο δρόμους ξεχωριστούς.
Ο ένας είναι να γίνει αύξηση των τελών δηλαδή αυτός που πετάει τις κούτες που είπατε πριν ή τα σκουπίδια το πρωί και περνάει το απορριμματοφόρο και μετά από λίγο πετάει τα κόκκαλα μέσα, να αποφασίσει ο Δήμος; η Επιτροπή; Να κάνει μια άλλη κατηγοριοποίηση του κόστους, εκεί δηλαδή που πληρώνει μία επιχείρηση, αν τα πληρώνει, που δεν τα πληρώνουν όλοι 3,40€/τ.μ. Γιατί να μην πάει 10€/τ.μ.; Γιατί τόσο κοστίζει στο Δήμο. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμος ας πούμε το 50% του τέλους παρεπιδημούντων αυτών που το αποδίδουν, που έχουμε 60%-70% μη απόδοση του τέλους παρεπιδημούντων στο Δήμο και από αυτό πηγαίνει το 50% στην καθαριότητα, να μην αποδίδεται ούτε αυτό από τους επιχειρηματίες.
Από την άλλη ευτυχώς ή δυστυχώς δεν έχουμε ζημιές μεγάλες στα δίκτυα, διορθώσαμε πέρυσι τον κανονισμό ύδρευσης και πάλι το πράγμα γίνεται, δηλαδή αυτό που λέμε για τα χαμένα έσοδα, τα χαμένα νερά.
Έχουμε αυτή τη στιγμή 4.000.000€ χρέος των πολιτών προς τον Δήμο και τρέχει ρύθμιση των 120 δόσεων και από τα 4.000.000€ δεν έχουν έρθει να διακανονιστούν ούτε στις 120 δόσεις τα 3.600.000€. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο 1,5% στις αποδόσεις, δεν μπορεί να αποδώσει ο Δήμος σε κανένα Σωματείο, δεν μπορεί, δεν έχει πιάσει τους στόχους του. Εγώ 2-3 μέρες παλεύω για να στείλω στοιχείων των στόχων που έχει πέσει έξω ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων από τη μη είσπραξη των βεβαιωμένων από των βεβαιωμένων τελών του. Ξέρετε τι είναι να έχει ιδία έσοδα ο Δήμος γύρω στα 4.000.000€ και αυτή τη στιγμή να του χρωστάνε 4.000.000€ και είναι ο 6ος μήνας, οπότε ο προϋπολογισμός πραγματικά εάν δε γίνει μια καλή αύξηση των τελών θα πάει σε επίπεδα μόνο ανελαστικών δαπανών, μισθοδοσίες, γρήγορες συντηρήσεις εάν πάνε και συνεχιζόμενες συμβάσεις. Βλέποντας και κάνοντας με μια πορεία που πρέπει να εξελιχθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, να αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου. Αυτό είναι πραγματικά ρεαλιστικό, τα νούμερα είναι δυστυχώς αμείλικτα. Πέρυσι το ίδιο χρονικό διάστημα ο Δήμος είχε εισπράξει στο εξάμηνο 21.000.000€ με το χρηματικό του υπόλοιπο και φέτος το εξάμηνο έχει εισπράξει 14.000.000€ με το χρηματικό του υπόλοιπο. Αυτό είναι 6.000.000€ γιατί δεν έχουν γίνει και κάποιες χρηματοδοτήσεις που περιμέναμε. Για να έχουμε ένα γρήγορο προϋπολογισμό, να μην περιμένουμε να κλείσει ένα έτος να μαζέψουμε λεφτά, θα πρέπει να πάμε υποχρεωτικά με το εξάμηνο, άντε να κλείσει και ο 7ος μήνας να φανεί και το παρεπιδημούντων μέσα και κάποιοι να πληρώσουν κάποιο νερό ή κάτι τέλη και θα πάμε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι οφειλέτες είναι γύρω στους 3.000, τεράστιο το νούμερο.
Πρόεδρος: από εβδομάδα θα εφαρμόζουμε τον κανονισμό καθαριότητας, ήδη βγάλαμε τις λίστες σήμερα και βέβαια έχει βγει η Δημοτική Αστυνομία για τους κοινόχρηστους χώρους, για τις παραλίες έχουμε εντείνει και εκεί τα μέτρα για να εισπράξουμε έσοδα.
Κονδύλης Νικόλαος: Οπότε ο προϋπολογισμός του Δήμου με τα σημερινά θα δεδομένα, θα φτιαχτεί ένας προϋπολογισμός με τα βασικά πράγματα των δαπανών. Θα ελπίζουμε να πάμε καλά έως το υπόλοιπο της χρονιάς γιατί υποχρεωτικά θα πρέπει να πάμε με μια βάση έως 31/7, όταν βγει η εγκύκλιος διότι δεν έχει βγει ακόμη η εγκύκλιος για τον προϋπολογισμό των ΟΤΑ. Για να κλείσουμε το σχέδιο αυτή τη στιγμή για τον προϋπολογισμό είναι να μαζευτούν από τις Υπηρεσίες οι ανάγκες τους, να μπουν σε μια ιεραρχική αξιολόγηση για να μπορέσει να κάτσει η Εκτελεστική Επιτροπή να δει τα δεδομένα επί της ουσίας δηλαδή οι ανάγκες της ύδρευσης είναι οι συντηρήσεις κάποιων δικτύων, βιολογικοί. Δεν μπορεί να μείνουν αυτά έξω και από κει και πέρα ή σταματάμε σε αυτό το επίπεδο χωρίς καμία αύξηση ή προσδοκούμε να εισπράξουμε από τα 4.000.000€ που μπορεί έως το τέλος του χρόνου να είναι 5.000.000€ τα ανεξόφλητα.
Μαργαρίτης Εμμανουήλ – ΠΑΣ Νάξου: τα Σωματεία χρειαζόμαστε την επιχορήγηση, διότι υπάρχει το πρόβλημα της νησιωτικότητας, δηλαδή για να πάρω μία ομάδα από παιδάκια 12 ετών για να πάμε να παίξουμε στη Σαντορίνη και αυτό μέσα στη χρονιά σε όλα τα τμήματα υποδομών που έχω πρέπει να πάω 20 φορές. Κάθε ταξίδι στη Σαντορίνη κοστίζει στον ΠΑΣ Νάξου 800-1.000€. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε με επιχορηγήσεις και ακόμη από την τσέπη μας να το καλύψουμε γιατί πιστεύουμε σε αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται σε ένα αθλητικό πλαίσιο, γιατί ο αθλητισμός τους δίνει κάποια καλά πράγματα.Τώρα αυτά τα χρήματα που ζητάμε, όσα χρήματα δίνονται και ευχαριστούμε γι αυτό, είναι ακριβώς ότι ο Δήμος κατανοεί αυτό το πρόβλημα και έρχεται λίγο να ελαφρύνει. Αυτό ζητάμε! Οπότε λοιπόν θα πρέπει να το βάλει στο πρόγραμμα του ο Δήμος διότι ως νησιωτικός Δήμος πρέπει να ενισχύσει τα Σωματεία τα αθλητικά γιατί κάνουν συγκεκριμένο έργο και πρέπει να τους βοηθήσουμε στο θέμα της νησιωτικότητας.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τον κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον προς ψήφιση Προϋπολογισμό του οικονομικού 2020 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 02/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λιανός Δημήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μαρινάκης Στυλιανός
Μάρκου Μαρία
Μαργαρίτης Εμμανουήλ
Βερύκοκκος Ελευθέριος

Νάξος 18-07-2019
Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

      Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.