ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ :Από το Πρακτικό της με α/α 2ης/18-07-2019 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με α/α 2ης/18-07-2019 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Αριθμός Απόφασης : 01/2019
1ο ΘΕΜΑ : Προτάσεις για τη σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Στη Νάξο σήμερα, 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, λόγω ματαίωσης (έλλειψης απαρτίας) της με α/α 1ης/18-07-2019 συνεδρίασή της, που είχε συγκληθεί με την με αρ. πρωτ. 11415/09-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 και τον κανονισμό της Επιτροπής σε κάθε μέλος.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 28 μελών (συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου) βρέθηκαν παρόντα 5 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό και ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τακτικά Μέλη
1.Λιανός Δημήτριος (Πρόεδρος), 2.Μαρινάκης Στυλιανός – Επιστημονικός Σύλλογος Μηχανικών Νάξου, 3.Μάρκου Μαρία – Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου, 4.Μαργαρίτης Εμμανουήλ – ΠΑΣ Νάξου, 5.Βερύκοκκος Ελευθέριος – Δημότης,

Αναπληρωματικά Μέλη
1.Κρητικός Νικόλαος – Δημότης.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Βάβουλας Εμμανουήλ – Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυχνίου, 2.Ζούλης Γιαννούλης – Σύλλογος Νέων Τριπόδων, 3.Παυλοπούλου Λαμπρινή – Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνου, 4. Μπαρδάνη Γαλήνη – Σύλλογος Γονέων Απειράνθου, 5.Μπαρδάνης Εμμανουήλ – Ένωση Ξενοδόχων, 6.Ορφανός Ιωάννης – Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής, 7.Κατερίνης Ευάγγελος –Σύλλογος Διοικητικού και Εργατοτεχνικού Προσωπικού Δήμων και Κοινοτήτων Επαρχίας Νάξου, 8.Μπαρδάνης Ιωάννης – Α.Π.Α.Σ Τα Φανάρια, 9.Συρίγος Δημήτριος – ΛΕΜΟΝ, 10.Τσελέντης Δημήτριος – ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ, 11.Γιαννάκης Τάκης – Σύλλογος Μαζικής Εστίασης, 12.Τσάφος Στέφανος – Α.Μ.Σ. Φιλωτίου, 13.Γρύλλης Στέφανος –Σύλλογος Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων, 14.Κυπριτζής Χρυσόστομος – Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γ΄ Δημοτικού Σχολείου, 15.Μαϊτός Γεώργιος – Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Νάξου, 16.Γιαννάκης Γεώργιος – Πανναξιακός, 17.Βαθρακοκοίλης Ιωάννης – Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Γαλανάδου, 18.Βιτζηλαίου Καλλιόπη – Δημότης, 19. Γαβαλάς Γεώργιος– Δημότης, 20.Σκάρκος Σπυρίδωνας – Δημότης, 21. Ζαζάνης Κωνσταντίνος – Δημότης, 22.Μανιός Αντώνιος– Δημότης, 23.Δρύς Εμμανουήλ – Δημότης.

Συνημμένο αρχείο

Σχόλια are closed.